BENZER MARKA BAŞVURUSU- MUVAFAKAT – MUVAFAKATNAME

SMK 5/1-ç Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler marka olarak tescil edilemez. 

Ancak bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. SMK 5/3

Sınai Mülkiyet Kanunu, 5/3 ile marka tescilinde muvafakat belgesi sunulması halinde marka tescilinde mutlak red nedenlerine bir istisna getrilmiştir.

SMK 5/3 ün atıfta bulunduğu 5(1)(ç) bendine göre:

“(1) Aşağıda belirtilen işaretler marka olarak tescil edilemez.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.” 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1-(b) bendine karşılık gelen, SMK mad 5(1)(ç) bendi, Türk Patent ve Marka Kurumu önceden tescilli veya başvurusu yapılmış markalarla aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve aynı veya aynı tür malları veya hizmetleri içeren sonraki tarihli başvuruları resen (eş değişle  herhangi bir itiraza ihtiyaç duyulmaksızın) reddedebileceğini düzenlemektedir.

SMK da da aynı ret gerekçesi korunmuş, 556 s MarkaKHK bu hükmün herhangi bir istisnası bulunmadığı halde, SMK “muvafakatname” sunulması halini hükmün istisnası olarak saymıştır.

Muvafakatname istisnasının sonucu, önceden tescilli markanın sahibinin noter onaylı izin belgesini sunması halinde, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer markaların aynı mallar veya hizmetleri kapsamaları halinde dahi kurum sicilinde tescil edilebilecekleridir. Buna göre yeni mevzuata göre, aynı marka aynı mal veya hizmet söz konusu olsa bile, muvafakat belgesinin sunulması durumunda iki farklı sahip adına tescil edilebilecektir.

SMK 5/3 ün gerekçesinde  “… Söz konusu hükümle birbirleriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.” ifadesiyle karşılaşılmaktadır. Buna göre kanun koyucu, marka sahiplerinin piyasada aynı markayla aynı mallar veya hizmetler için birlikte var olmayı kabul ettikleri ve buna ilişkin yazılı beyanlarını sundukları durumlarda, tarafların iradelerini esas almayı yerinde bulmaktadır ve tarafların birbirlerinden rahatsız olmamaları halinde kamu adına resen hareket ederek tescil taleplerini reddetmenin haklı olmadığını düşünmektedir.

SMK 5/3 hükmünün usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir. Buna göre; SMK nun Uygulanmasına dair Yönetmelik madde 10 da düzenlenmiştir.

SMK Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin;

-Aşağıdaki unsurları içerecek şekilde,

-Türk Marka Patent Kurumu tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve

-Noter tarafından onaylanması zorunludur:

Muvafakatnamenin içeriğinde;

  1. a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
  2. b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde;

– muvafakata konu marka örneği;

    Muvafakat formunun karara itiraz aşamasında sunulması halinde;

– muvafakata konu başvuru numarası.

  1. c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.

  1. d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise;Vekaletnamelerde noter onayı aranmazken söz konuş muvafakat verilmesi ise

– muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya

– söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği. İle başvurunun tamamlanması gerekir.

Muvafakat formunun Yönetmeliğin 10/1 fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.

Muvafakat formu,

-başvuru formu ile birlikte veya

-karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Türk Marka Patent Kurumuna sunulabilir.

Muvafakat talebi sunulup eksik olması ile muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakatname sunulmaması farklı şeylerdir.

Muvafakat talebi olması ve muvafakatname olması ancak muvafakatnamenin Yönetmeliğin 10/1 madde hükmüne göre eksik olması halinde Türk Marka Patent Kurumu iki aylık süre içinde eksiklerin giğderilmesi için süre vermektedir.  

Ancak muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.

Marka sahibinin muvafakatname verebilmesi için daha öncesinde inhisari lisans sözleşmesi düzenlenmiş ve sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerinin bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.

Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Marka tescili yenilemelerin yapılması durumunda teorik olarak sonsuza dek sürebilecek bir hak olduğundan, muvafakat kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır. Bu anlamda süre ve bölge açısından sınırlama getirilemez.

Muvafakatname Türk Marka Patent Kurumuna sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.

Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?