1-Marka sahibi, çeşitli hukuki ve ekonomik nedenlerle marka hakkından vazgeçebilir. Bu hak SMK Madde 28/1-a da Markanın sona erme ve sonuçları maddesinde “sone erme sebebi” olarak sayılmıştır.   SMK 28/3 Marka sahibi; markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Marka sahibi marka hakkından geçerlilik devam ettiği sürece yazılı talepte bulunarak […]

SMK 5/1-ç Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan işaretler marka olarak tescil edilemez.  Ancak bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci […]

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. En sık nisbi red nedenlerinin […]

Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 4 hükmünde Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla; kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajların biçimi olmak üzere her […]

Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri

Mutlak red nedenleri, markanın tescili aşamasında TP tarafından re’sen gözetilen, markanın tescilini mutlak olarak engelleyen ve kanunda sayılı nedenlerdir. Mutlak red nedenleri, işaretin marka olma niteliği ile sıkı sıkıya bağlıdır. Mutlak red nedenleri, esas itibariyle; Herhangi bir ayırt etme gücü bulunmayan ve Ticaret alanında herkesin kullanımına açık tutulması gereken işaretlerin veya Halkı yanıltıcı, kamu düzenine, […]

Fsek Koruma

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz uyarınca gerçek kişilerin yaratımları koruma altındadır. Bu tür yaratımların korunması için sınai haklarda benimsenmiş olan tescil ilkesi benzeri bir sisteme de gerek yoktur. FSEK kapsamında korunan yaratımlar temel olarak eser ve eser niteliği taşımayan yaratımlar olarak ikiye ayrılır. Eser niteliği taşımayan; Kişilik Hakları; mektuplar, resim ve portre Haksız Rekabet; ad […]

Haksız Rekabet

Serbest piyasada rekabet kimi durumlarda kızışabilir. Türk Ticaret Kanunu rakipler arasındaki koşulları belirlemiş ve haksız rekabet hallerini düzenlemiştir. Kanunumuzda sayılan haller örnekseme yöntemi ile sayılmıştır. Haksız rekabet aynı zamanda cezai kovuşturma da gerektiren bir fiildir. Kanunen sayılan başlıca haller; Dürüstlük kuralına aykırı, saldırgan satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı davranışlar, Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye […]

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel tasarım; ürünün bir kısmında veya tamamında bulunan süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir başka kısa anlatımla ürünün dış görünümündeki yenilik karakterini taşıyan estetik görünüme Sınai Mülkiyet Kanunu tarafından koruma bahşedilmiştir. Bu koruma sahibine dış görünümde tekel hakkı sağlar. Tasarımların kanunen korunması için başarılı bir idari süreci […]

Patent ve Faydalı Model

Patent kısaca, yaptığı buluşa ilişkin olarak buluş sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen belgeyi ifade eder. Faydalı model (pitty patent) ise patente nazaran daha az koşulları bulunan icatlara verilen belgeyi ifade eder. Buluşa patent veya faydalı model belgesinin verilebilmesi için aranan en önemli kriter ise diğer sınai haklarda olduğu gibi yeniliktir. Sanayileşmede esas […]

Marka

Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda uygun bulunan sınırlar içerisinde belirlenmesi gereken her türlü işareti ifade eder. Markanız; toplumla iletişim, reklam, kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde sunmuş olduğunuz mal veya hizmetlere ilişkin olarak içinde bulunduğunuz piyasada bir değer ifade eder. […]

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?