NEDEN ÇETİN PATENT?

Çetin Patent, marka oluşturma sürecinden başlayarak markanın tescil süreçleri, hukuki işlemler ve marka hakkının korunması için hukuki süreçler olacak şekilde marka hakkına ilişkin tüm süreçlerde hizmet verir.

 

MARKA

Marka; bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve Sınai Mülkiyet Kanunu’nda uygun bulunan sınırlar içerisinde belirlenmesi gereken her türlü işareti ifade eder.

Markanız; toplumla iletişim, reklam, kaynak gösterme ve ayırt edicilik fonksiyonu sayesinde sunmuş olduğunuz mal veya hizmetlere ilişkin olarak içinde bulunduğunuz piyasada bir değer ifade eder. Bu değer, yapılacak doğru yatırımlar ve markanın doğru kullanımı sayesinde artar ve hem kendi teşebbüsünüze hem de ülkemize katma değer yaratır.

Markanın tescili amacı ile Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından idari süreç başlar. Bu süreçte markanın kanunda belirtilen kriterleri taşıyıp taşımadığına ilişkin olarak Kurum nezdinde araştırma yapılır. Üçüncü kişilerin de ilandan itibaren görüş bildirmesi mümkündür. Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek ve gereksiz masraflardan kaçınmak adına profesyonellerin desteği şarttır.

Başarılı bir idari sürecin ardından markanın tescil edilmesi halinde sahibine bir tekel hakkı sunulur. Böylece tescil edilen markayı sahibinin rızası dışında kimse kullanamaz. Böyle bir kullanımın tespiti durumunda ivedi şekilde hukuki prosedür işletmek gereklidir.

Marka hakkına tecavüz halinde;

 • Tecavüzün tespiti
 • Tecavüzün men’i
 • Tecavüzün ref’i
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat
 • İtibar tazminatı

istemleri ile hukuki yollara başvurulabilir.

Ayrıca marka hakkının ihlal edilmesi durumunda yalnızca marka hakkına özgü olarak belirlenmiş olan cezai dava yolarına da başvurulabilir.

 

PATENT & FAYDALI MODEL

Patent kısaca, yaptığı buluşa ilişkin olarak buluş sahibine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen belgeyi ifade eder. Faydalı model (pitty patent) ise patente nazaran daha az koşulları bulunan icatlara verilen belgeyi ifade eder. Buluşa patent veya faydalı model belgesinin verilebilmesi için aranan en önemli kriter ise diğer sınai haklarda olduğu gibi yeniliktir.

Sanayileşmede esas olan çağın ötesine geçmektir. Çağın ötesine geçmenin altın anahtarı da icat etmek, fikir üretmektir. Günümüzde uluslararası çapta büyüyen her şirket AR-GE faaliyetlerine önemli yatırımlar yapmaktadır. Zira fikir üretimi devamlılık arz etmelidir. Her ne kadar patent korumasına 20 yıl faydalı model korumasına ise 10 yıl süre ile hak kazanılsa da teknolojik ilerleme hızının süratle değiştiği günümüzde AR-GE faaliyetleri devamlılık açısından büyük önem arz etmektedir.

AR-GE faaliyetleri kapsamında uluslararası patent veri tabanlarının kullanımı oldukça önem arz etmektedir. Patent veri tabanlarının doğru kullanımı yapılan AR-GE yatırımlarının verimini arttırır ve yüksek maliyetli olan patent tescil sürecine emniyetli biçimde hazırlanmanızı sağlar. Bir başka ifade ile patent veri tabanlarının doğru kullanımı tekerleği yeniden icat etmenizi önler.  Bu anlamda danışmanlık hizmeti almak AR-GE yatırımlarına ayırdığınız kaynağın doğru yönetilmesini sağlayacaktır. AR-GE faaliyetleri kapsamında istihdam edilen işçilerin sözleşmeleri de özel olarak ele alınmalıdır.

Patent ve faydalı model hakkına sahip olmak için buluş Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından tescil edilmiş olmalıdır. Bu süreçlerde iş birliği içerisinde uyumlu bir şekilde profesyonel destek alınmalıdır. Tescil süreci başarılı şekilde tamamlandığında başvuru sahibine söz konusu buluşla ilgili olarak belirli bir süreliğine tekel hakkı tanınır. Bu süre patentte 20 yıl, faydalı modelde ise 10 yıldır. Bu süre boyunca yıllık ödeme dönemleri takip edilmeli ve yıllık ödemeler düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi durumda patent veya faydalı model hakkı Kurum tarafından hükümsüz kılınabilir.

Tescil belgesi ile korunan patent veya faydalı model hakkına tecavüz halinde;

 • Tecavüzün tespiti
 • Tecavüzün men’i
 • Tecavüzün ref’i
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat
 • İtibar tazminatı

talepleri ile hukuki yola başvurulmalıdır.

 

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Endüstriyel tasarım; ürünün bir kısmında veya tamamında bulunan süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Bir başka kısa anlatımla ürünün dış görünümündeki yenilik karakterini taşıyan estetik görünüme Sınai Mülkiyet Kanunu tarafından koruma bahşedilmiştir. Bu koruma sahibine dış görünümde tekel hakkı sağlar.

Tasarımların kanunen korunması için başarılı bir idari süreci tamamlayıp tescil edilmeleri gerekmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun akabinde sürecin takibi, gerekirse kurum veya üçüncü kişi görüşlerine karşı itirazların yapılması tescil sürecinde ortaya çıkabilen teknik konulardır. Başarılı bir idari sürecin ardından tasarım tescil edilir.

Tasarımlar beş yıl süre ile korunur ve toplamda beş kere yenilenebilir. Korumanın sürdürülebilmesi için yıllık ücretlerin ödeme dönemleri takip edilmeli ve düzenli yıllık ödemeler yapılmalıdır.

AR-GE faaliyetleri kapsamında yaratılan istihdamlara ilişkin olarak işçilerin sözleşmeleri alanında uzman kişilerce düzenlenmelidir.

Tasarım hakkına tecavüz durumunda;

 • Tecavüzün tespiti
 • Tecavüzün men’i
 • Tecavüzün ref’i
 • Maddi tazminat
 • Manevi Tazminat
 • İtibar Tazminatı

talepleri ile hukuki yola başvurulmalıdır.

 

HAKSIZ REKABET

Serbest piyasada rekabet kimi durumlarda kızışabilir. Türk Ticaret Kanunu rakipler arasındaki koşulları belirlemiş ve haksız rekabet hallerini düzenlemiştir. Kanunumuzda sayılan haller örnekseme yöntemi ile sayılmıştır. Haksız rekabet aynı zamanda cezai kovuşturma da gerektiren bir fiildir.

Kanunen sayılan başlıca haller;

 • Dürüstlük kuralına aykırı, saldırgan satış yöntemleri ve diğer hukuka aykırı davranışlar,
 • Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek,
 • Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma,
 • Hukuka aykırı şekilde üretim ve iş sırlarını ifşa etmek,
 • Kanun veya sözleşme ile belirlenen iş şartlarına uymamak,
 • Dürüstlük kurallarına aykırı şekilde işlem koşulları kullanmak.

Haksız rekabet yalnızca bulunduğumuz piyasadaki rakiplerimizden değil, işçilerimizden de kaynaklanabilen bir eylemdir. Bu sebeple işçiler ile yapılacak sözleşmelerde gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir.

Haksız rekabete karşı;

 • Tecavüzün tespiti
 • Tecavüzün men’i
 • Tecavüzün ref’i
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat

talepleri ile hukuki yola başvurulmalıdır.

 

FSEK KORUMA

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz uyarınca gerçek kişilerin yaratımları koruma altındadır. Bu tür yaratımların korunması için sınai haklarda benimsenmiş olan tescil ilkesi benzeri bir sisteme de gerek yoktur.

FSEK kapsamında korunan yaratımlar temel olarak eser ve eser niteliği taşımayan yaratımlar olarak ikiye ayrılır.

Eser niteliği taşımayan;

 • Kişilik Hakları; mektuplar, resim ve portre
 • Haksız Rekabet; ad ve alamet, işaret-resim-ses

yaratımları FSEK kapsamında koruma altındadır.

Bununla birlikte FSEK uyarınca gerçek kişilerin yarattıkları eserler de korunmaktadır. Bu bakımdan FSEK kapsamında değerlendirilen eserler, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen eser kavramından farklılık arz etmektedir. TBK kapsamında her türlü sonuç yaratımı eser olarak kabul edilir.

Fikri haklar alanında bir yaratımın eser olarak kabul edilebilmesi için eser, sahibinin hususiyetini taşımalı ve kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan eser türlerinden birine ait olmalıdır.

Kanunumuzda belirlenen eser türleri;

 • İlim ve edebiyat eserleri (bilgisayar yazılımları da bu gruba dahildir.)
 • Musiki eserler
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri

olarak belirlenmiştir.

Günümüzde akıllı telefonlarımızda kullandığımız uygulamalar ve bilgisayar yazılımları yine FSEK kapsamında eser olarak korunmaktadır.

Eser sahipliğinden doğan haklar mali ve manevi olarak ayrılır. Mali haklar; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı ve temsil hakkıdır. Manevi haklar ise umuma iletim hakkı, adın belirtilmesi yetkisi, eserde değişiklik yapılmasını engelleme hakkı, eser sahibin zilyet ve malike karşı hakları ve güzel sanat eserlerinin satış bedelinden pay talep hakkıdır.

Bununla birlikte musiki ve sinema eserlerinde yayımcı ile performans sanatçılarının da hakları bulunmaktadır. Bunlara bağlantılı haklar denilmektedir. Bağlantılı haklar; komşu haklar (icracı sanatçı, fonogram yapımcılarının hakları, radyo-TV yayıncısının hakları) ile film yapımcılarının hakları olmak üzere bir ayrıma tabidir.

Fikri hakların ihlali halinde;

 • Tespit davası
 • Tecavüzün ref’i
 • Tecavüzün men’i
 • Elde edilen kazancın iadesi
 • Maddi tazminat
 • Manevi tazminat

talepleri ile hukuki süreçler başlatılabilir.

Fikri haklar, hukuki işlemlere de konu olabilir. Yayım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri gibi teknik sözleşmelerin taraf olarak imzalanması aşaması veya hazırlanması aşamasında profesyonel destek şarttır.

 

MARKA İLE İLİŞKİN HİZMETLER

Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işareti ifade eder. Marka hakkını kazanabilmek için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulmalıdır.

Marka özel gayri maddi hak türlerinden biridir. İşletme ister küçük veya orta ölçekli olsun ister büyük ticari muamelelerde bulunsun marka farklı şekillerde kullanılabilir.

 

MARKA TESCİL SÜRECİ TAKİBİ

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak başvuru ile başlayan ve tescile kadar süren idari süreci uzmanlarımızla yönetir, mal ve hizmet sınıflarını düzenler, itiraz ve Kurum ile yapılacak yazışmaları titizlikle takip eder. Çalışma prensibi olarak şeffaflık esastır ve yapılan harcamalar titizlikle belgelendirilir.

 

MARKA YARATIM SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Marka tescilinde avantajlı olarak başlamak esasen marka yaratım sürecinde bir uzmana danışmaktan geçer. Çetin Patent müşterilerine sektörel bazda çözümler sunar. Bu bakımdan marka yaratım süreci içerisinde iş birliği oluşturularak, marka tescil süreçlerine daha güvenle girmenizi sağlar.

 

MARKA İTİRAZ VE GÖRÜŞ BİLDİRME DİLEKÇESİ DÜZENLENMESİ

Gerçek veya tüzel kişilerin bir marka vekili tayin etmeden marka tescil başvurusunda bulunmaları mümkündür. Ancak bir itiraz gelmesi durumunda, bu itirazların cevaplanması için hukuki gerekçeli itiraz dilekçesi yazılması gerekir. Fikri haklar hali hazırda teknik bir konu olduğu için başvuru sahipleri bu süreçte güçlük yaşayabilmektedirler. İtiraz dilekçelerinin hazırlanması konusunda Çetin Patent hukukçu marka uzmanları ile hizmet sağlar. Hem başvuru sürecinde gelen itirazlara karşı görüş dilekçelerini hem de yayına çıkan markalara karşı itiraz dilekçelerini düzenler.

 

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

Markalar aynı zamanda yurt dışında da tescillenebilirler. Firmaların sektörel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uygun pazarların tespit edilmesi ve yurt dışı marka tescil stratejilerinin geliştirilmesi konusunda Çetin Patent uzmanları ile birlikte hizmet sağlar.

 

MARKA GÖZLEMLEME

Markamızı tescilledikten sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası veri tabanlarında markamızın güvenliğini sağlamak, hem olası dava masraflarının önüne geçilmesi bakımından hem de zaman bakımından avantaj sağlar. Sanılanın aksine bu veri tabanlarını kullanmak da teknik nitelikte bir iştir. Bu ayrıcalıklı hizmet ile markanıza benzer nitelikte olan başvuruları rutin kontroller neticesinde tespit edecek ve sorunu kaynağında çözeceksiniz.

 

MARKA STRATEJİLERİ OLUŞTURMA

Marka olacak işaretlerin belirlenmesi, görsel unsurlarının hazırlanması, marka büyüme stratejileri ve alt marka stratejileri gibi şirketlerin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda danışmanlık hizmetimiz ile bir markadan maksimum faydayı sağlayacaksınız.

 

HUKUKİ SÜREÇLER

Fiziki veya sanal ortamda marka taklidi veya korsan kullanımlara karşın marka hakkınızın korunmasına ilişkin tedbirleri ivedilikle almak gereklidir. Çetin Patent hukuki süreçleri başlatır ve titizlikle takip eder.

Bununla birlikte marka ihtiyaçlarına göre tanınmışlık başvurusu ve markanın hukuki işlemlere konu olması durumunda da Çetin Patent yanınızdadır.

 

SÖZLEŞME MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİMİ

Markanın konusunu oluşturduğu özellikle lisans, devir, franchise know-how sözleşmeleri, tarafların müzakereleri ile şekillenerek imzalanır. Bu süreçlerin uzman kişilerce yönetilmesi, tarafların ihtiyaçlarını ve isteklerinin karşılanması ile uzlaşma noktasının belirlenmesi açısından önemlidir. Çetin Patent tarafların katılacağı sözleşme müzakerelerini yürütür, her iki tarafın menfaatini koruyacak biçimde win-win sözleşmeler hazırlamayı amaç edinir.

 

PATENT VE FAYDALI MODELE İLİŞKİN HİZMETLER

Patent; tekniğin bilinden durumunu aşan, sanayiye uygulanabilen ve yeni olan buluşlara ilişkin buluş sahibine verilen bir tekel hakkıdır. Bu tekel hakkı sayesinde buluş sahibi, buluşunun semerelerinden yirmi yıllığına yararlanma hakkını elde eder. Buluşçu bu hakkını kendisi kullanabileceği gibi bir başkasına devir veya lisans gibi hukuki işlemlerle buluşunu kullandırarak ekonomik yarar elde edebilir.

Faydalı modeller ise yeni olan ve sanayiye uygulanabilen pratik buluşlara verilen, buluşçuya patentlere nazaran on yıllık bir koruma ile daha az süreyle koruma sağlayan bir belgedir.

Patent ve Faydalı Model süreçleri, titizlikle hazırlanan dokümanlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılmak sureti ile başlar. Ancak Kurum nezdinde sürecin yönetilmesi de buluş sahibinin vakıf olmayabileceği teknik ve hukuki bilgiler gerektirmektedir.

 

PATENT VE FM SÜRECİ TAKİBİNDE ÇETİN PATENT

Çetin Patent olarak müşterilerimizin buluşlarını tam şekilde ifade etmesini sağlar, patent ve faydalı model başvurularındaki dokümanları hukuki gerekliliklerini denetleyerek titizlikle hazırlarız. Çetin Patent bu süreçte esasen GİZLİLİĞE önem verir. Buluş sahibi ile bire bir irtibatta olarak işlemleri yürütür ve şeffaflık ilkesini benimseriz.

 

BULUŞ DANIŞMANLIĞI

Buluşlar uzun süreli zihni faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkarlar. Ülkemizdeki yıllık patent başvurusu sayıları ile gelişmiş ülkelerdeki günlük patent başvurusu sayısı ile yakın durumda. Peki yurt dışındaki gelişmiş ülkelerde ve şirketlerde patent sayıları nasıl bu kadar fazla olabiliyor?

Çetin Patent’in buluş danışmanlığı hizmeti ile fikir üretmek, yenilikçi yatırımlara harcanan milyonlarca kaynağın daha iyi yönetilmesini sağlamak mümkün. Bu ayrıcalıklı hizmet ile ister start-up ister büyük holdingler olsun, danışmanlığını yaptığımız şirketlerin patent sayılarını arttırmayı hedefleriz. Amacımız doğrultusunda gerekli dokümantasyon sağlar ve iş ortaklarımız ile birlikte ilgili birimler ile eğitim programları gerçekleştiririz.

 

PATENT VE FM KURUM YAZIŞMALARININ TAKİBİ

Kurum yazışmalarında düzenlenen araştırma raporu, inceleme raporu gibi teknik raporlar yine sınai mülkiyet hukukuna özgü teknik terimler içerir. Çetin Patent buluş sahipleri ve hak sahipleri ile GİZLİLİK ilkesine bağlı kalarak yazışma süreçlerinizi yönetir.

 

ULUSLARARASI PATENT BAŞVURULARI

Buluşlarınızın yalnızca Türkiye’de değil, firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası alanda da tescilini sağlarız. Patentle veya faydalı modelle korunan ürüne ilişkin potansiyel pazarları tespit eder ve bu doğrultuda uluslararası tescil yöntemleri ile patent ve faydalı modelle korunan buluşlarınızı Dünya’ya taşırız.

 

İHLAL DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇLER

Patentlerin ihlali durumunda ulusal ve uluslararası olacak şekilde hukuki süreçlerin başlatılması büyük önem arz etmektedir. Çetin Patent uluslararası alanda çözüm ortakları ve irtibat büroları ile, ulusal bazda ise hukukçu kadrosu ile gerekli süreçleri başlatır ve ihlallere müdahale eder.

 

SÖZLEŞME MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİMİ

Patent veya Faydalı Model belgesi ile korumaya alınan hakkın başka kişilere tamamen veya kısmen devri, sınai hakları bakımından oldukça özellik arz eden bir sözleşme türüdür. Çetin Patent bu sözleşmeleri Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO’NUN) belirlediği kriterleri baz alarak hazırlar.

Sözleşmenin her iki tarafının da menfaatini sağlar ve WİN-WİN prensibi ile sözleşme süreçlerini yönetiriz.

 

TASARIM TESCİLİNE İLİŞKİN HİZMETLER

Bir ürünün dış görünümü de Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirlenen kriterleri karşılaması durumunda tescil ile birlikte koruma altına alınabilir. Bir ürünün hangi unsurları endüstriyel tasarım tescili ile korunabilecektir? Ürünün her unsuru için yapılan ancak kanuni kriterlere takılan başvurular vakit ve para kaybına sebep olacaktır.

 

TASARIM TESCİL SÜRECİNDE ÇETİN PATENT

Çetin Patent, tasarım tescil başvurusu ile başlayan ve tescil ile sona eren sürecin tamamında müşterilerine hizmet sunar. Bu hizmet ile birlikte doğru stratejiler belirlenerek gerçekten tescil ile koruma altına alınabilecek tasarımlara ilişkin başvurular yapılır ve hem zamandan hem de parasal kaynaktan tasarruf sağlanır.

 

TASARIM GÖZLEMİ

Tescilli tasarımlara ilişkin olarak benzer mahiyette yapılacak başvurular ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılacak itirazlar ile birlikte sorunu kaynağında çözüyoruz. Bu şekilde müşterilerimizin olası dava masraflarından kaçınması veya dava yoluna gidilse dahi sürece hazır bir şekilde başlaması amaçlanmaktadır.

 

TASARIM İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN TANZİMİ

Tasarım tescil sürecinde Türk Patent ve Marka Kurumu veya üçüncü kişilerin itirazlarının veya karşı görüşlerinin cevaplanması ile üçüncü kişilerin tasarımlarına ilişkin itiraz dilekçeleri tanzim edilmesi hukuki – teknik bir iştir. Bu süreçlere ilişkin olarak, bireysel olarak başvuruda bulunmuş olsalar dahi müşterilerimizin yazışmalarını ve itirazlarının yönetimini gerçekleştiriyoruz.

 

İHLAL DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇLER

Tasarımların ihlal edilmesi kimi zaman Türk Patent ve Marka Kurumu’na sirayet etmeden üçüncü kişilerin kişisel eylemleri ile gerçekleşebilmektedir. Keza Kurum nezdinde yapılan inceleme neticesinde alınan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurumu Kararlarına karşı dava yolu ile Ankara Fikri Sınai Haklar Mahkemelerinde iptal talep edilebilmektedir. Fikri ve sınai haklara ilişkin davalar da uzmanlık gerektirir. Çetin Patent olarak yalnızca fikri ve sınai haklarınızın tescilini yapmıyor, hukuki çözümler de sunuyoruz.

 

SÖZLEŞME MÜZAKERE SÜRECİ YÖNETİMİ

Konusunu tasarım haklarının oluşturduğu sözleşmeleri, taraflar ile birlikte müzakere süreçlerini yönetip, her iki tarafın menfaatine göre yönlendirerek neticeye bağlıyoruz. Bu şekilde kurulan sağlam sözleşme ilişkileri ile WİN-WİN durumlar edinmeyi amaçlıyoruz.

 

ESER NİTELİĞİNDEKİ HAKLARIN BANDROL SİSTEMİ İLE TESCİL SÜREÇLERİ

Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde tescil veya yaratım ile birlikte hak kazanılır. Sınai haklar bakımından tescil ilkesi benimsenmiştir ve nitelikli koruma için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil belgesi aranır. Ancak eser niteliğindeki yaratımlarda bu durum şart değildir.

Her ne kadar hukuki gereklilik arz etmese de eserlerin de bandrol uygulaması ile koruma altına alınması hem ispat açısından kolaylık sağlar hem de bandrollü ürünlerin ihlali özel suç olarak düzenlenmiş bulunduğundan caydırıcı bir etki yaratır.

Çetin Patent aynı zamanda eserlerin de yetkili makamlar nezdinde tescil ve takip işlerini yürütür.

 

SEKTÖREL BAZDA FİKRİ MÜLKİYET STRATEJİLERİ OLUŞTURMA VE FİKRİ HAKLARIN YÖNETİMİ

Fikri mülkiyet haklarını üretmek ve akabinde tescillemek bu hakları somutlaştırma sürecidir. Peki bu ürünler ne şekilde ve nasıl kullanılmalıdır?

Fikri mülkiyet yönetimi ile şirket stratejilerinizi yönetiyor ve sektörel bazda belirleyeceğimiz fikri mülkiyet yaklaşımları ile ürün ve hizmetlerinizden maksimum koruma ve fayda elde etmenizi amaçlıyoruz. Fikri hakların ticarileştirilmesi, değerlenmesi, teşvik ve destekler başlıca olmak üzere projelendirme çalışmaları ile soyutu somuta çeviriyoruz.

 

FİKRİ HAKLAR KAPSAMINDA ŞİRKET PERSONEL EĞİTİMLERİ

Fikri mülkiyet hakları ülkemizde yeni yeni önemi kavranmaya başlamış haklardan olsa da toplumsal farkındalık noktasında kimi zaman eksik kalabiliyoruz. Çetin Patent olarak firmanıza eğitimler düzenleyerek sizi fikri mülkiyet hakları ile tanıştırıyoruz. Eğitimlerimizi ile fikri hakların ne olduğunu ve bu haklar ile birlikte neler yapabileceğiniz noktasında sizi ve şirketinizi bilinçlendiriyoruz.

 

YERLİ ÜRÜN TESPİTİ

Türkiye sınırları içerisinde üretimi yapılabilecek ürün ve teknolojiler konusunda alternatif yerli ve milli ürün ve teknolojiler üretmenizi sağlıyor, şirketinize ek kazanç sağlıyoruz. Bu kapsamda AR-GE çalışmalarınızı destekliyor ve düzenlediğimiz eğitimler ile AR-GE birimlerinden maksimum fayda sağlamanızı amaçlıyoruz.

 

YENİ ÜRÜN OLUŞTURMA – YURT İÇİ YURT DIŞI SATIŞLAR BAKIMINDAN HUKUKİ UYGULANABİLİRLİK DENETİMİ

Tespit edeceğimiz ürünler, teknolojiler ve personel eğitimleri ile birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarda da yeni kanalların açılması ile şirketinize ek kazanç sağlıyoruz. Sağlanan kazançların fikri haklar bakımından ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği noktasında şirketiniz menfaatleri doğrultusunda raporlamalar sunuyoruz. Trend teknolojilerin neler olduğu, yeni teknolojik eğilimler ile birlikte firmanızın AR-GE departmanı ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz GİZLİLİK esaslı çalışmalar ile şirketinizi büyütüyoruz.

 

RAKİP ŞİRKET ANALİZLERİ

Yurt içi ve yurt dışı pazarda potansiyel rakiplerinizi izliyor ve tescille korunan fikri haklar yönünden raporlamasını sunuyoruz. Özellikle yurt dışı pazarları konusunda örnek şirket modelleme üzerinde de sunduğumuz raporlar neticesinde şirketinizin fikri mülkiyet faaliyetlerini şekillendiriyoruz.

 

AR-GE BİRİMLERİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİMLERİ

AR-GE faaliyetleri için her yıl milyonlarca dolar kaynak ayrılmaktadır. AR-GE süreçleri ise fikri mülkiyet hakları ve yönetimi ile doğrudan iç içe geçmesi gereken süreçlerdir. AR-GE birimlerine sağladığımız danışmanlık ve sunacağımız verimlilik eğitimleri kapsamında, hem kaynaklarınızdan tasarruf edip gerçekten yeni bir ürün veya teknoloji elde edeceksiniz. Bu kapsamlı hizmet ile birlikte yalnızca patent değil, tüm fikri haklarınızı sayısal olarak belirgin şekilde arttırmayı hedefliyoruz.

Ürün ve teknolojilerin projeye dönüşmesi, KOSGEB teşvikleri ve benzer teşvik ve vergi muafiyetlerinden faydalanmanızı sağlıyor, belirleyeceğimiz politikalar ile AR-GE ürünlerini somutlaştırıyor, katma değer yaratıyoruz.

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?