MARKA TESCİLİNDEN VAZGEÇME

      1-Marka sahibi, çeşitli hukuki ve ekonomik nedenlerle marka hakkından vazgeçebilir. Bu hak SMK Madde 28/1-a da Markanın sona erme ve sonuçları maddesinde “sone erme sebebi” olarak sayılmıştır.  

SMK 28/3 Marka sahibi;

  • markanın tescil kapsamındaki mal veya
  • hizmetlerin tamamından veya
  • bir kısmından vazgeçebilir.

Marka sahibi marka hakkından geçerlilik devam ettiği sürece yazılı talepte bulunarak vaz geçebilecektir.

Vazgeçmenin yazılı olarak başvurulacağı yer hiç kuşkusuz Türk Marka Patent Kurumu dur.

Marka hakkından vazgeçme usulü SMK nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre

SMK Mad 23/2 Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin kuruma verilmesi zorunludur:

  1. a) Talep Formu: Vazgeçilmek istenen markanın tescil numarası ile markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
  2. b) Vekaletname: Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekâletname.
  3. c) Bayanname: Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan.

Vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır.

Her hangi bir davanın bulunması vazgeçme hakkını kısıtlamayacaktır.

Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

Marka hakkından vazgeçme esaslı önem taşıyan işlemlerdendir. Bu bakımdan marka sahibi asil veya yetkili vekilce yapılmalıdır. Yönetmeliğin 23/4 Maddesine göre Birden fazla marka sahibinin olması durumunda marka hakkından vazgeçilmesi talebi tüm sahipler tarafından imzalanır.

Sınai mülkiyet hakkının birden çok kişiye ait olması hâlinde, geri çekme ve vazgeçme talebi hariç olmak üzere, marka veya patent vekili atanmadığı durumlarda Kurum nezdindeki tüm işlemler hak sahiplerince ortak temsilci olarak atanan hak sahibi tarafından yürütülür.

 Dikkat edileceği üzere SMK 147 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortak temsilci olan kişinin diğer hak sahipleri adına marka hakkından vazgeçilmesi talebini imzalama yetkisi yoktur.

Tüzel kişiye ait marka konusunda bu işlemlerin TTK nun şirket hükümlerine uygun biçimde karar alınarak yapıldığı ortaya konulmalı, Türk Patent Kurumu tarafından dikkate alınmalıdır. Dolayısı ile Markadan vazgeçme talebiyle karşılaşan Türk Patent Kurumu nun yazılı noter onaylı vekaletname ile şirket ana sözleşmesini isteyerek bu terkin işleminin fevkalde iş olduğunu saptadığında ortaklar kurulu kararı sunulmasını istemesi gerekir. Yargıtay ın yerleşik hale gelen içtihatları ile markanın devir işleminin dahi ana sözleşmeye göre amaç ve konusu kapsamında mutat işlemlerden olduğu ve ortaklar kurulu kararı ile bu işlemin yapılabileceği kabul edilmektedir.11 HD 08.10.2013, 2012/3607E, 2013/17884 K[i]

2-Marka hakkından vazgeçme hakkının kısıtlamaları 

a-Sicile kaydedilmiş hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından vazgeçemez.

b-Marka üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, markadan doğan haklardan vazgeçilemez.

c-Marka devri sözleşmeleri yapılmış olması halinde devir sicile kaydedilmemiş olsa da marka mülkiyeti devralana geçtiğinden vazgeçme işlemi ancak devir alan tarafından yapılabilecektir.

Türk Marka Patent Kurumu na bildirilmeyen devir ve satışlardan kurumun haberi olmaması sebebiyle sorumluluğu da olmayacaktır.

3-Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir. Marka hakkından vazgeçmeye ilişkin hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hakkında da uygulanır. Uygulama Yönetmeliğin 22 maddesinde düzenlenmiş olup Vazgeçmeye ilişkin düzenlemenin yer aldığı 23 madde ile bire bir aynıdır.

[i] 11 HD 08.10.2013, 2012/3607E, 2013/17884 K İlhan Güneş Marka Hukuku Sf 428

Konuşma Başlat
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?
Merhaba,
Size hangi konuda yardımcı olabiliriz?